• 5

    days

The Purge

· 25.08.2018. · 18:00 · Papildus informācija ·

//

Noteikumi Noteikumi

1. Pamatprincipi

1.1. Spēle ir interaktīva komandu intelektuāla izklaide, izmantojot interneta resursus.
1.2. Spēles laikā komandas pilda organizatoru sastādītus uzdevumus un meklē spēles līmeņu paroles.
1.3. Katras spēles uzdevumus sastāda vai nu SPELE.lv vai komanda, kura organizē šo spēli.
1.4. Organizatori nosaka līmeņu skaitu, secību un sarežģītības pakāpi katrai atsevišķai spēlei.
1.5. Spēles laikā komanda pārvietojas ar vienu mehānisko transportlīdzekli, ja vien spēles līmeņa uzdevumā vai spēles aprakstā nav tieši un nepārprotami teikts pretējais. Ja spēles gaitā komandas transporta līdzeklis tiek bojāts, kā rezultātā ar to nav iespējams turpināt spēli, komandai ir atļauts nomainīt transporta līdzekli pret citu, pirms tam to telefoniski saskaņojot ar SPELE.lv.
1.6. Šo noteikumu izpratnē par mehānisko transportlīdzekli ir uzskatāms arī elektrotransports, visa veida vilcieni, motorolleri, skuteri, skrejriteņi, segway, laivas, kuteri, velorikšas un citi pārvietošanās līdzekļi.
1.7. Komandai spēles laikā aizliegts pārvadāt spēlētājus piekabēs un pārsniegt transportlīdzeklī paredzēto pasažieru skaitu.
1.8. Komandas izmantotajam mehāniskajam transporta līdzeklim ir jābūt ar spēkā esošu tehnisko apskati (atļauju piedalīties satiksmē). Ja normatīvie akti to nosaka – transporta līdzeklim ir jābūt aprīkotam ar pirmās palīdzības komplektu un ugunsdzēšamo aparātu. Laika posmā no 1.novembra līdz 1.aprīlim aizliegts kā mehāniskos transporta līdzekļus izmantot vieglās automašīnas (vai mikroautobusus) ar vasaras riepām.
1.9. Katrā spēlē komandā var būt ne vairāk kā deviņi spēlētāji. Vismaz vienam no tiem ir jābūt ar spēkā esošām tiesībām vadīt komandas izvēlēto transporta līdzekli.
1.10. Komandai var būt palīgi, kuri tai palīdz attālināti. Komandas palīgi, ja vien uzdevumā nav skaidri pateikts pretējais, nav tiesīgi fiziski objektos meklēt līmeņa paroles vai pildīt organizatoru uzdevumus (interaktīvus).
1.11. Spēlē var piedalīties ikviens rīcībspējīgs cilvēks sākot no 18 gadu vecuma. Spēlē var piedalīties arī jaunākas personas, ja tās pavada kāds no tā vecākiem. Par šīs prasības ievērošanu ir atbildīgs katras komandas kapteinis.
1.12. Par specifiskām prasībām un nepieciešamajiem speciāliem piederumiem un/vai palīglīdzekļiem konkrētajai spēlei, tiek paziņots spēles aprakstā.
1.13. Spēles laikā komandai un tās dalībniekiem ir jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Ceļu satiksmes noteikumi.

2. Spēles process

2.1. Lai piekļūtu spēles līmeņa uzdevumam, komanda autorizējas ar tai piešķirto lietotājvārdu un paroli.
2.2. Komandai ir pienākums nodrošināt, ka šie autorizācijas dati nenonāk pie tai nepiederošām personām. Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas veiktas ar komandas lietotājvārdu un paroli, ir veikusi komanda.
2.3. Spēles līmenī var būt vai nu uzdevums vai arī interaktīvs.
2.4. Līmeņa parole ir jāievada speciāli tam paredzētajā vietā spēļu sistēmā. Ja parole ir pareiza, tad komanda saņem nākamā līmeņa uzdevumu.
2.5.Spēles laikā tikai izņēmuma gadījumā atļauts sazināties ar SPELE.lv pa telefonu.
2.6. Ja līmenis netiek iziets, force majeure apstākļu dēļ, komandas saņem pareizu paroli vai tiek pieņemts lēmums par spēles līmeņa atcelšanu, garantējot vienādus nosacījumus visām komandām, kuras piedalās konkrētajā spēlē.
2.7. Katrai spēlei ir noteikts autopārejas laiks. Ja šajā laikā komanda neizpilda līmeņa uzdevumu (neievada paroli) komanda automātiski tiek pārcelta uz nākamo spēles līmeni. Par līmeņa neiziešanu komandai tiek piespriests soda laiks 15 minūšu apmērā. Ja spēles aprakstā nav teikts citādi, tad autopārejas laiks ir 1 stunda un 40 minūtes.
2.8. Spēlei ir noteikts mājienu skaits un to attēlošanas intervāls. Ja spēles aprakstā nav teikts citādāk, tad spēlē ir trīs mājieni, katrs tiek attēlots ik pēc 25 minūtēm.
2.9. Spēlē uzvar komanda, kuras spēlē kopējais laiks ir vismazākais (pieskaitot soda minūtes, autopāreju, bonusu utt), nepārkāpjot spēles noteikumus.
2.10. Katrai spēlei ir autostopa laiks jeb laiks, kurā spēle automātiski beidzas. Ja vien spēles aprakstā nav teikts citādāk, autostopa laiks ir plkst. 2:00 naktī.
2.11. Par komandas finiša laiku tiek uzskatīts pēdējā līmeņa pareizās paroles ievades laiks vai laiks kad automātiski spēle ir beigusies (autostops).
2.12. Par spēles rezultātiem vai citu komandu pārkāpumiem komandas kapteinis var iesniegt protestu spēles laikā vai pirms apbalvošanas. Visi rezultāti, kas ir paziņoti apbalvošanas laikā, tiek uzskatīti par galīgiem.
2.13. Apbalvošana tiek veikta neagrāk kā trīsdesmit minūtes no autostopa brīža. Ja visas komandas ir finišējušas pirms autostopa un visu komandu kapteiņi tam piekrīt, apbalvošanu var veikt arī agrāk.
2.14. Katram spēles līmenim tiek noteikts to bīstamības līmenis (1-3), kas tiek norādīts uzdevumā. Ja līmeņa uzdevumā nav norādīta bīstamības līmenis, tad tiek uzskatīts, ka bīstamības līmenis ir 1.
2.15. Bīstamības līmeņi:
1. līmenis - nav bīstami (piemēram, ceļa stabs, ceļa zīme vai cita publiska vieta)
2. līmenis - potenciāla bīstamība (neapdzīvotas ēkas ārpuse, aizaugusi teritorija)
3. līmenis - nepietiekamas koncentrēšanās gadījumā potenciāli riski dzīvībai un veselībai (piemēram, pamestas ēkas, atvērtas lūkas/bedres utml)
2.16. Pārbaudot uzdevuma atrisinājuma versijas, komandai ir atļauts sadalīties un izsēdināt dažādās vietās tās komandas dalībniekus. Vienlaikus saglabājas prasība par komandas tiesībām izmantot tikai vienu mehānisko transportlīdzekli. Tādejādi, ja vien uzdevumā nav skaidri dota šāda atļauja, šiem izsēdinātajiem komandas dalībniekiem nav tiesību izmantot, piemēram, sabiedrisko transportu. Pēc līmeņa izpildes komandai ir pienākums pirms nākamā līmeņa koda ievades savākt visus izsēdinātos komandas dalībniekus.

3. Pieteikums spēlei

3.1. Pieteikuma iesniegšana uz katru atsevišķo spēli notiek, nosūtot e-pastu uz spele@spele.lv.
3.2. Ja vien spēles aprakstā nav noteikts citādi, reģistrācijas pieteikumu pieņemšana beidzas 6 stundas pirms spēles sākuma.
3.3. Pieteikumā ir jānorāda:
3.3.1. komandas nosaukums,
3.3.2. komandas mehāniskā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs,
3.3.3. komandas kapteiņa vārds, uzvārds, e-pasts un kontakttelefons,
3.3.4. komandas dalībnieku skaits un katrs vārds, uzvārds;
3.4. SPELE.lv ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt dalību spēlē komandas dalībniekam vai komandai.

4. Aizliegumi un ierobežojumi

4.1. Komandai ir aizliegts pārkāpt “godīgas spēles principu”. Tas sevī ietver aizliegumu traucēt citām komandām meklēt uzdevuma paroles vai tās slēpt, nobloķēt komandu automašīnas, izvietot viltus paroles, piemeklēt līmeņu paroles (nevis atrast paroli, bet censties to uzminēt), censties piekļūt spēles sistēmas informācijai, kura nav publicēta.
4.2. Dalībniekiem aizliegts radīt šķēršļus sāncenšiem, iznīcināt paroles un uzdevumus, kas ir paredzēti citām komandām, radīt vai izvietot viltus paroles vai norādes, kā arī ziņot citām komandām jebkuru informāciju par līmeņiem, kura var atvieglot to iziešanu, kā arī sniegt viltus informāciju SPELE.lv (organizatoru) vārdā.
4.3. Dalībniekiem kategoriski ir aizliegts saņemt informāciju par spēles saturu vai par tās līmeņu saturu, apejot konkrētas spēles kārtējā uzdevuma patstāvīgu izpildi. Ja tiek konstatēts šādas informācijas saņemšana vai pārraidīšana, komanda var tikt sodīta ar soda laiku vai diskvalificēta uz noteiktu turpmāko spēļu skaitu.
4.4. Gadījumā ja komanda ir ievadījusi pareizu kodu par līmeņa iziešanu, bet fiziski nav bijusi koda atrašanās vietā, tā tiek sodīta ar soda laiku vai diskvalifikāciju. Ja komanda risinot uzdevumu ir atradusi cita līmeņa paroli, tad tiekot līdz šim līmenim, komandai ir atkārtoti jāierodas uz šīs paroles atrašanās vietu. Piecu minūšu laikā no koda ievades organizatori var pieprasīt komandai atgriezties piecu minūšu laikā atpakaļ vietā, kur tā atradusi kodu. Ja komanda spēj šajā laikā ierasties, tai tiek kompensēts šādi patērētais laiks.
4.5. Ja vien uzdevumā nav skaidri un nepārprotami sniegta atļauja, kategoriski aizliegts tieši vai netieši sekot SPELE.lv, organizatoriem vai to mašīnai.
4.6. Aizliegts radīt zaudējumus citām komandām, organizatoriem vai trešajām personām
4.7. Par šo noteikumu pārkāpumiem SPELE.lv pēc saviem ieskatiem var piemērot nemateriālos sodus gan komandai, gan tās dalībniekiem: līmeņa rezultāta anulēšana, komandas diskvalifikācija konkrētajā spēlē, komandas diskvalifikācija uz noteiktu spēļu skaitu, spēlētāja diskvalifikācija.
4.8. Ja spēles noteikumus pārkāpusi komanda, kura ir organizējusi spēli, komandai var tikt samazināts punktu skaits par spēles organizēšanu.
4.9. Komandai un tās dalībniekiem aizliegts SPELE.lv lapā un citos resursos izteikt tieši aizskaroša rakstura informāciju par citām komandām, komandas dalībniekiem, spēles organizatoriem vai SPELE.lv.

5. Piekrišana

5.1. Katrs cilvēks ar savu piedalīšanos spēlē apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, tie ir skaidri un viņš tiem piekrīt, kā arī pats vienpersoniski nes atbildību par jebkuru risku savai veselībai vai dzīvībai, par savu materiālo vērtību zaudēšanu, kā arī zaudējumu nodarīšanu trešo personu veselībai vai materiālajām vērtībām, kas radušies spēles gaitā. Šī piekrišana tiek uzskatīta par izteiktu ar brīdi, kad cilvēks ir sācis komandas sastāvā pildīt spēles līmeņa uzdevumu.

6. Cita informācija

6.1. Komandas kapteinis un viņa komanda iesniedzot pieteikumu spēlei:
6.1.1. apstiprina, ka ir iepazinušies un piekrīt spēles Noteikumiem;
6.1.2. apstiprina, ka ir informēti, ka piedalīšanās spēlē prasa fizisku un garīgu piepūli, uzdevumu veikšanai būs nepieciešama fiziska slodze;
6.1.3. apstiprina, ka apzinās, ka spēles līmeņu izpilde var radīt izdevumus un bojājumus komandu vai to dalībnieku īpašumam un veselībai;
6.1.4. apstiprina, ka neveiks uzdevumus vai interaktīvus, ja uzskatīs, ka aprīkojums, fiziskā sagatavotība vai prasmes nav pietiekamas drošai uzdevumu vai interaktīvu izpildei.
6.1.5. piekrīt, ka par visu, kas var gadīties ar spēlētāju spēles gaitā, spēles organizatori, SPELE.lv, un spēles autori atbildību nenes;
6.1.6. piekrīt, ka ir iespējamas kļūdas scenārijos, parolēs, interaktīvos, spēles mājas lapā un spēles sistēmā un, ka kļūdas ir neatņemama spēles sastāvdaļa;
6.1.7. atsakās no jebkādām materiālām vai cita veida pretenzijām un prasījumiem, attiecībā pret organizatoriem, spēļu autoriem, SPELE.lv, teritoriju, kur noris spēle, tās īpašniekiem, kā arī citiem spēles dalībniekiem;
6.2. Komandu kapteiņi pārstāv savu komandu un nes visu atbildību par savas komandas spēlētāju darbībām vai bezdarbību.
6.3. Komandas kapteinis ir tiesīgs savas komandas vārdā iesniegt organizatoriem ierosinājumus, vēlmes, pretenzijas un t.t. Iebildumus un pretenzijas no trešo personu puses organizatori var nekomentēt.
6.4. Komandas dalībniekiem nav rekomendējams spēles laikā atrasties alkohola vai cita rakstura reibuma stāvoklī.
6.5. Par visām izmaiņām projektā SPELE.lv tiek paziņots spēles mājas lapā spele.lv
6.6. Komandām apvienojoties to punkti netiek summēti, bet gan saglabājas lielākais punktu skaits.
6.7. Komandai ir tiesības vienu reizi sezonas laikā mainīt nosaukumu.
6.8. Komandas nosaukums nedrīkst būt aizvainojošs vai provocējošs. SPELE.lv ir tiesības nepieņemt komandas nosaukumu vai tā izmaiņas.
6.9. SPELE.lv patur tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos. Par izmaiņām SPELE.lv informē savā mājas lapā vismaz vienu nedēļu iepriekš pirms kārtējās spēles.
6.10. Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.februarī.

//

Reģistrācija Reģistrācija

Lai piereģistrētu savu komandu, Jums ir jānosūta reģistrācijas pieteikums uz oficiālo SPELE.lv e-mail adresi - spele@spele.lv. Pieteikumā nepieciešams norādīt:

komandas nosaukumu;
kapteiņa mobilā telefona numuru (sakariem steidzamajos gadījumos);
e-pasta adresi;

Komandas dalībnieki, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, apstiprina, ka ir iepazinušies ar spēles noteikumiem. Komandas kapteinis, iesniedzot pieteikumu spēlei, apstiprina ka ir iepazinies ar spēles noteikumiem un uzņemas ar tiem iepazīstināt visus savas komandas biedrus.

//

Spēļu sistēmaSpēļu sistēma